Julho 29, 2021
  • Missa na Igreja Paroquial - 19h00Julho 29, 2021 

Julho 30, 2021
  • Missa na Igreja Paroquial - 19h00Julho 30, 2021 

Julho 31, 2021
  • Missa na Igreja Paroquial - 19h00Julho 31, 2021 

Agosto 1, 2021
  • Missa na Igreja Paroquial - 12h00Agosto 1, 2021 

  • Missa na Igreja Paroquial - 19h00Agosto 1, 2021 

  • Missa na Igreja de Caselas - 10h30Agosto 1, 2021